SZKOŁA PODSTAWOWA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W     D Z I A Ł O S Z Y C A C H

Deklaracja dostępności strony internetowej

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • cześć informacji w postaci załączników jest w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Stawiarski.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 413526158

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Działoszycach
 • Adres: Działoszyce, ul. Szkolna 5
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 413526158

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej, prowadzą do niego schody.
 2. Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Na terenie szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 6. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 7. W cześci budynku (hala sportowa) są dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

KALENDARIUME - DZIENNIK

LICZNIK ODWIEDZIN